Xeros Valley - Panagia tou Sindi
NameGradeLength (m)
1-6c22
2-6b+23
3Xeros6b23
4-6a23
5-6b22
6Sweet honey6a+22
7-6a+18
8-6a+14
9-5c16
10-6a+19
11-5b24
12Safari6a24